Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „OMEGA” Brkić, Musialski, Żyto Spółka Jawna z siedzibą 64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 2H NIP: 6972153272 Regon: 300014665 KRS: 0000229521  ( Spółka ).
  • Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą
  • umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientami i Kontrahentami, z którymi Spółka zamierza zawrzeć lub zawarła umowę
  • obsługi Państwa reklamacji, próśb i zapytań ofertowych.
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji, wykonania płatności i realizacji dostawy
  • w ramach przepisów prawa wymagających od Spółki przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych
  • w celach uzasadnionych interesem obopólnym Spółki i Klienta/Kontrahenta Spółki, w postaci zapewnienia obsługi płatności i zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy.
  • w uzasadnionych postępowaniach windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa,
  • realizacji procesów rekrutacyjnych
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  • w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów prawa, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z prawem podatkowym,
  • dane przetwarzane na potrzeby przedstawiania ofert handlowych, marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład firmy transportowe.
 6. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, adres do wysyłki towaru lub adres podany przez Klienta w celu realizacji zleconych usług.
 8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane możemy udostępnić organom publicznym działającym na podstawie prawa.
 10. Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw lub zapomnienia przeciwko przetwarzaniu danych.
 11. W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej na adres: madamczak@rondo.a4.pl. Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie.