UDT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z art. 14.1 ustawy urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego – terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkie urządzenia, podlegające pod dozór techniczny mogą być użytkowane wyłącznie po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatacje. Decyzja wydana jest przez odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkie urządzenia, podlegające pod dozór techniczny mogą być użytkowane wyłącznie po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatacje. Decyzja wydana jest przez odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Inspektor dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację wózka widłowego po przeprowadzeniu badania odbiorczego oraz sprawdzeniu dokumentacji.

Więcej informacji https://www.udt.gov.pl/

Nasza firma posiada uprawnienia do konserwacji

  • Wózków widłowych, w tym specjalizowanych z operatorem podnoszonym razem z ładunkiem,
  • Ładowarek teleskopowych,
  • Podestów ruchomych (klapa załadowcza, “zwyżka”),
  • Dźwigników pojazdów (podnośniki samochodowe),
  • Dźwigników montowanych na pojeździe (hakowce, bramowce),
  • Żurawi przeładunkowych (HDS, Harwester, Frowarder)

Oferujemy:

  • przeglądy/ oględziny kwartalne,
  • organizacja odbiorów technicznych,
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej potrzebnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT),
  • doradztwo techniczne w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB),